Senin, 15 April 2013

Majlis Syura dan Ahlul Halli Wal’aqdi


1 Pengertian Majlis Syura dan Ahlul Halli Wal’aqdi
a Pengertian Majlis Syura
Majlis Syura menurut bahasa artinya tempat musyawarah, sedangkan menurut istilah ialah lembaga permusyawaratan rakyat. Jelasnya, majlis syura ialah suatu badan Negara yang bertugas memusyawarahkan kepentingan rakyat. Di Negara Indonesia dikenal dengan MPR dan DPR.

Pada mula berdirinya, yakni pada zaman Rasulullah SAW. dan Klulafaur Rasyidin, musyawarah dilakukan di mesjid atau di tempat yang mereka kehendaki untuk bermusyawarah, tidak dalam bagunan tertentu, lembaga tertentu, dan tata tertib tertentu pula. Berbeda dengan jaman sekarang, manusia semakin banyak jumlahnya, memiliki keinginan politik yang beragam, sehingga memerlukan suatu lembaga resmi, tempat yang resmi dan tata tertib musyawarah atau sidang.
b Pengertian Ahlul Halli Wal’aqdi
Ahlul Halli Wal’aqdi ialah anggota Majlis Syura sebagai wakil-wakil rakyat. Ahlul Halli Wal’aqdi di negara Indonesia adalah para anggota DPR/MPR dan DPRD Tk.1 dan 2. Para ulama fiqih menyatakan bahwa anggota Ahlul Halli Wal’aqdi adalah para alim ulama dan kaum cendikiawan yang dipilih langsung oleh mereka. Dengan demikian, Ahlul Halli Wal’aqdi harus mencakup dua aspek penting, yaitu; mereka harus terdiri dari para ilmuwan dan alim ulama, mereka semua harus mendapat kepercayaan dari rakyat, artinya kepemimpinannya harus berasaskan demokrasi.
2 Syarat-syarat menjadi anggota Majlis Syura
Para anggota Majlis Syura ialah orang-orang yang mempunyai jabatan dan kedudukan penting dalam Negara. Oleh sebab itu, untuk dapat diangkat menjadi anggota Majlis Syura haruslah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a
Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT
b
Dipilih langsung oleh rakyat, sesuai dengan prinsip demokrasi
c
Berkepribadian tinggi (adil, jujur, dan bertanggung jawab)
d
Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai sesuai dengan keahliannya
e
Ikhlas, dinamis, dan kreatif
f
Berani dan teguh pendirian
g
Peka dan penuh perhatian terhadap kepentingan rakyatm tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya
3 Hak dan kewajiban Majlis Syura
Majlis Syura, sebagaimana layaknya lembaga perwakilan rakyat memiliki hak dan kewajiban, di antaranya sebagai berikut :
1
Mengangkat dan memberhentikan khalifah (kepala negara)
2
Berperan sebagai penghubung antara rakyat dengan khalifah, yaitu mengadakan rapat atau musyawarah dengan khalifah tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kepentingan rakyat
3
Membuat undang-undang bersama khalifah untuk memantapkan pelaksanaan hokum Allah
4
Menetapkan anggaran belanja negara
5
Merumuskan gagasan demi cepatnya pencapaian tujuan Negara
6
Menetapkan atau merumuskan garis-garis besar haluan Negara yang akan dilaksanakan oleh khalifah
7
Selalu hadir dalam setiap persidangan Majlis Syura
Sumber Artikel
Continue reading...

Cara Membuat Shorcut Safely Remove HardwareCara Membuat Shorcut Safely Remove Hardware di Desktop - Agar lebih mudah melakukan Safely Remove Hardware, kita bisa membuat shortcutnya di layar desktop. Berikut langkah - langkahnya :

  • Klik Kanan layar desktop -> New -> Shortcut
  • Copas code berikut dan paste pada kolom location of the item :
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll
  • Kemudian Klik Next
  • Lalu isi nama Shortcut Safely Remove Hardware -> kemudian klik Finish
Silahkan double klik Shortcut tersebut untuk mencobanya. Semoga bermanfaat...
Continue reading...

Cara Membuat Shortcut untuk Mengunci Layar KomputerCara Membuat Shortcut untuk Mengunci Layar Komputer - Pada Windows (Windows XP, Vista & Windows 7) untuk mengunci tampilan layar komputer bisa dilakukan dengan menekan tombol Win+L

Namun,
Ada cara lain untuk mengunci tampilan layar komputer anda yaitu dengan cara membuat Shortcut nya. Berikut langkah - langkahnya :
  • Klik Kanan layar desktop -> New -> Shortcut
  • Copas code berikut dan paste pada kolom location of the item :
rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation
  • Kemudian Klik Next
  • Beri nama Shortcut Lock -> kemudian klik Finish
Silahkan double klik Shortcut tersebut untuk mencobanya. Semoga bermanfaat...
Continue reading...
 

Visitor Online

Followers

Zona Artikel Copyright © 2011 Not Magazine Transparent 3 Column is Designed by Yudi